ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જંત્રાના  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. દુ:ખ; બળતરા; સંકટ.