ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જઇણા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ( જૈન ) સંભાળ; સાવચેતી; યત્ના.