ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જગબી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ચરો; બીડ; ઢોરને ચરવા માટે રાખેલી જંગલની અણખેડ જમીન; ઘાસ ઉગાડવા રાખેલી જમીન.