ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જયન્ત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. જંબુદ્વીપનું પશ્ચિમ તરફનું દ્વાર.
पुं. દશરથના આઠ માંહેનો એ નામનો એક પ્રધાન.