ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જાનકર્ષણી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એ નામની સાથળની પાછલી બાજુ ઉપરની એક પેશી.