ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જાનકર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. વસ્તુ ખરીદતાં પહેલાં જોવા માટે લઈ જતાં તેને માટે સૂથી તરીકે આપવામાં આવતી રકમ.
अ. જાણીજોઈને.