ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયરા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. આત્મા; જીવ.
पुं. ઇચ્છા.
पुं. ધોબીને ધોલાઈ પેટે અર્ધા અર્ધા વરસે દાણા આપવા તે.
पुं. પ્યારૂં માણસ.
पुं. માશૂક.