ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયા પોતા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. પતજીવ; પુત્રજીવાનું ઝાડ. જુઓ જિયા પોતો.