ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયાદું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. જિયાદા ] वि. જ્યાદે; વધારે.