ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયેજામ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. જીવો જામ; નવાનગરના રાજાને અપાતો આશીર્વાદ.