ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૃંભમાણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] वि. ઊઘડતું; વિકાસ પામતું; પ્રફુલ્લિત થતું.
वि. પહોળું કરેલું.
वि. પ્રકાશમાન.
वि. બગાસું ખાતું.