ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જૃંભ્  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] अ. क्रि. ઊઘડવું; પહોળું થવું.
अ. क्रि. દેખાવું; ઊગવું.
अ. क्रि. પથરાવું; ફેલાવું.
अ. क्रि. બગાસું ખાવું; મોં ફાડવું.
अ. क्रि. સ્વસ્થ થવું.