ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝબોઝબ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. ઝબઝબ; ઉપરાઉપરી; એકદમ; ઝપોઝપ; તરત જ; એક પછી એક; વગર વિલંબે; સપાટાભેર.