ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝિલમિલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. એક જાતનું કાપડ.
[ હિં. ] स्त्री. કાનમાં પહેરવાનું એક પ્રકારનું ઘરેણું.
स्त्री. બારીની ફરેડી.