ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝીંટાવવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स. क्रि. ખડકાવવું; ઢગલો કરાવવો.
૨. स. क्रि. બઝાડાવવું; વળગાડાય તેમ કરવું; ઝીંટવાનું કહેવું.