ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝીંટાવવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स. क्रि. ખડકાવવું; ઢગલો કરાવવો.
स. क्रि. બઝાડાવવું; વળગાડાય તેમ કરવું; ઝીંટવાનું કહેવું.