ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝુમનૈન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. અસ્પષ્ટ; મોઘમ.