ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝૂસા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ઝીણો ઝીણો વરસાદ.