ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝોરું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. શરીરે તવાઈ ગયેલું; સાવ શોષાઈ ગયેલા શરીરવાળું; હોશકોશ ઊડી ગયેલું.