ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઝૌરક  
ઉચ્ચાર: ( ઝ઼ૌરક )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] न. નાનું વહાણ.