ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટકુલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. स्त्री. નકશી કરવાનું એક જાતનું ઓજાર.
૨. स्त्री. પથ્થર કાપવાનું એક ઓજાર.
૩. स्त्री. વાટકી જેવડું કાગળને ખાંડીને બનાવેલ સાધન.