ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકટીકી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. એક જાતનું પક્ષી; `વૉર્બ્લર.`