ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકડી  
ઉચ્ચાર: ( ટીકડ઼ી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. કાંકરી; નાની ગોળ કટકી.
स्त्री. થેપલી; નાની ચપટી ચકતી.