ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકડો  
ઉચ્ચાર: ( ટીકડ઼ો )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ભાખરો; જાડો કઠણ રોટલો.