ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. ટેકણ; કોઈ ભારવાળી વસ્તુને આધાર આપવાને મૂકેલો થાંભલો કે કઠણ લાકડું.