ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] न. હલકી જમીનનું નાનું ખેતર.