ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાકારોક્ત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ટીકાકાર + ઉક્ત ( કહેલું ) ] वि. ટીકાકારે જણાવેલું.