ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાત્મક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] वि. ટીકાવાળું; ટીકાથી ભરેલું.