ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાદાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. રસી મૂકનાર માણસ.