ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાબીજ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ ટીકાદ્રવ્ય.