ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાયત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. યુવરાજ; રાજાનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર.