ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાલેખન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. કોઈ પણ વસ્તુ અથવા બાબત ઉપર કાંઈ નોંધ અથવા ચર્ચા લખવી તે.