ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટીકાવ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ખોદવા માટેનું એક સાધન; તીકમ.