ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટૂમણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ઓછપનું વાંકું પડવું એટલે રીસ ચડવી તે.
न. કણક ગદડવાનું ઘી કે તેલ.
न. ધંતરમંતરનો ટૂચકો.