ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠકઠેલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] वि. ભીડવાળું; લોકના ટોળામાં પેસી ગયેલું.