ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠણકું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. ધીમી ઉધરસ.
न. વાળમાંથી જૂ કાઢતાં બે અંગૂઠા વડે ભાર દઈ કરાતો અવાજ.