ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠસ્સાબંધ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ ઠસ્સાદાર.