ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઠૌર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. અવસર; મોકો; તક.
पुं. ભાળ; પત્તો.
पुं. સ્થાન; જગ્યા; ઠેકાણું.
अ. તે જગ્ય એ જ.
अ. સમીપ; નજીક.