ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડઠુરડું  
ઉચ્ચાર: ( ડઠુરડું )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. અર્ધ કાચું.