ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડઠુરિયું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ન ચડે તેવું; પાણા જેવું.