ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડિબ્યા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. પાક વખતે કેટલાક ગામના હલકા નોકરોને અપાતો દાણાનો થોડો ભાગ.