ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઢાંખરો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. બુઢ્ઢો; ડોકરો; વૃદ્ધ પુરુષ.