ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણંદણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં નન્દન ] पुं. ( પ્રાકૃત ) પુત્ર.
૨. पुं. વૃદ્ધિ.
૩. पुं. સમૃદ્ધિ