ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણંદાવત્ત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. નન્દાવર્ત ] पुं. ચાર ઇંદ્રિયવાળો એક જાતનો જીવ.
૨. पुं. નવ ખૂણાવાળો સાથિયો.