ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણંદીરુકખ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નન્દિવૃક્ષ ] पुं. પીપળો.