ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણગરાવાસ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નગરાવાસ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) રાજધાની; પાટનગર.