ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણગ્ગભાવ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નગ્નભાવ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) નગ્નપણું; ઉઘાડું હોવું તે.
पुं. સાધુપણું.