ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણગ્ગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. નગ્ન] वि. ( પ્રાકૃત ) નગ્ન, વસ્ત્ર રહિત; નાગું.
૨. वि. અપરિગ્રહી, નિર્ગ્રંથ.