ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિરય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. નિરય ] पुं. ( પ્રાકૃત ) નરક; પાપ ભોગવવાનું સ્થાન.
पुं. નરકનો જીવ.