ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિવ્વાસિય  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ પ્રા. ] वि. નિર્વાસિત; હદપાર કરેલ.