ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિવ્વુઅ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. સ્વસ્થ આત્મા.
૨. [ સં. નિવૃત્ત ] वि. ( પ્રાકૃત ) નિર્વાણ પામેલ; મોક્ષે ગયેલ.
૩. वि. શીતલ.